Savivaldos institucijos

Lopšelio – darželio taryba

Pirmininkė Liliya Vysotskaya (tel. 8 674 77637)

Sekretorė Loreta Sliževska (tel. 8 682 80770, el. p. slizevska.loreta@gmail.com)

Nariai: Anželika Bartaševičienė, Olga Ulbin, Stanislava Chorostin, Jolanta Grinevič, tėvai – Ilona Dzerkač, Ilona Vinčo, Oksana Ulbin.

Lopšelio-darželio taryba:

  • inicijuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą;
  • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • nustato vaikų darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką;
  • analizuoja lopšelio-darželio ūkinę ir finansinę veiklą; 
  • pritaria lopšelio-darželio nuostatams, lopšelio-darželio strateginiam planui ir metinei veiklos programai, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms, ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio-darželio direktorius;
  • išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;

 

Lopšelio – darželio mokytojų taryba

Pirmininkė Halina Antropik (tel. 8 380 56369, 8 606 27213, el. p. eisiskes.ziburelis@gmail.com)

Sekretorė Justyna Lukaševič (tel. 8 676 55350)

Nariai: Diana Gotovecka, Lilijana Beliavskaja, Božena Baublienė, Justyna Lukaševič, Stanislava Šarkovskaja, Rima Brozovskaja, Zenona Paškelevič, Liliya Vysotskaya, Jadvyga Jušinskaja, Natalja Sokolova, Aksana Voiničienė, Nelia Budrevič, Galina Bučinskaja, Loreta Sliževska, Jolanta Grinevič, Dorota Verseckienė, Svetlana Bartos, Loreta Bogdanovič, Katažyna Borisevskaja.

Lopšelio-darželio mokytojų taryba:

  • ugdymo turinį ir metodus derina prie institucijos keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto lopšelio ir darželio ugdymo(-si) turinio derinimą tarpusavyje;
  • svarsto praktinius švietimo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;
  • svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;
  • skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
  • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, pedagogų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
  • kartu su  kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
  • svarsto ir priima protokolinius nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais;

 

Lopšelio-darželio metodinė grupė

Pirmininkė Diana Gotovecka (tel. 8 606 51235, el. p. dvalickaja@gmail.com)

Sekretorė Rima Brozovskaja (tel. 8 652 66969)

Nariai Lilijana Beliavskaja, Božena Baublienė, Justyna Lukaševič, Stanislava Šarkovskaja, Rima Brozovskaja, Zenona Paškelevič, Liliya Vysotskaya, Jadvyga Jušinskaja, Aksana Voiničienė, Nelia Budrevič, Galina Bučinskaja, Loreta Sliževska, Loreta Bogdanovič, Katažyna Borisevskaja.

Lopšelio-darželio metodinė grupė:

  • inicijuoja pedagogų metodinę, praktinę pagalbą, keičiasi gerąja darbo patirtimi, numato esmines darbo kryptis mokslo metais. Nagrinėja ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą;
  • nagrinėja ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą;
  • skatina pedagogus gilinti profesines kompetencijas;
  • dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant ikimokyklinio ugdymo programą, nagrinėja ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą, analizuoja metodinės grupės narių ugdytinių ugdymo rezultatus, atsako už priemonių parinkimą ugdymo kokybei gerinti, aptaria mokslo metų vaikų ugdomąją veiklą;
  • teikia lopšelio– darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo.

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė Dorota Verseckienė (tel. 8 671 67133, dorota.ver@gmail.com)

Sekretorė Aksana Voiničienė (tel. 8 600 46458)

Nariai: Leonid Vysockij, Halina Antropik, Jadvyga Jušinskaja, Galina Bučinskaja.

Vaiko gerovės komisija:

  • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;
  • teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų trukmės pritaikymo;
  • įtraukia visą lopšelio-darželio bendruomenę į prevencinį darbą;
  • organizuoja įvairius prevencinius renginius.

 

Lopšelio-darželio atestacijos komisija

Pirmininkė Halina Antropik, direktorė (tel. 8 380 56369, 8 606 27213, el. p. eisiskes.ziburelis@gmail.com)

Nariai:

 1. Irina Aikovskaja, Šalčininkų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
 2. Galina Bučinskaja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 3. Diana Gotovecka, lopšelio -darželio „Žiburėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 4. Zenona Paškelevič, ikimokyklinio ugdymo moky