Viešieji pirkimai

Supaprastinti pirkimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio – darželio „Žiburėlis“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais įstatymai ir poįstatyminiais teisės aktais. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.