Kiti dokumentai

Vyriausybės dokumentai

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO M-KLAI VERTINIMO

 

Šalčininkų r. Eišiškių l/d „Žiburėlis“ vidaus dokumentai

 

Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio Žiburėlis smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka

ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKA

ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKA

ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ŽIBURĖLIS LAUKO ĮRENGINIŲ, ĮRENGIMŲ, STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA

DARBUOTOJŲ METINIO POKALBIO TVARKOS APRAŠAS

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Vaikų atvedimo ir išleidimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašas

Netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

Aprūpinimo ugdymo priemonėmis tvarkos aprašas

Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 

GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 M.