Mokėjimo tvarka

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą lopšelyje-darželyje nustatomas vadovaujantis „Mokesčio už vaikų išlaikymą Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-175″

Mokesčio nustatymo tvarkos aprašas

Mėnesinis progresinis fiksuotas mokestis – 5,80 eur. Mokestis netaikomas vasaros laikotarpius, kai ikimokyklinio ugdymo įstaiga uždaroma ir tuo atveju, kai vaikas dėl ligos nelanko įstaigos visą mėnesį.

Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupėse tėvų prašymu ikimokyklinės ugdymo įstaigos direktoriaus įsakymu mažinamas 50 procentų:

 

  • kai vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų;

 

  • kai šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą ir pažymą iš mokymosi įstaigos rugsėjo ir vasario mėn.;

 

  • kai tėvas atlieka tikrąją karo tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą;

 

  • kai vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą rugsėjo ir vasario mėnesiais.

 

 

PASTABOS:

 

 

  • Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos pristatomi kartą per mokslo metus (rugsėjo mėn.), išskyrus pažymas apie socialines pašalpas – pristatomos nuolat, priklausomai nuo jų galiojimo laiko.

 

  • Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

 

  • Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.

 

  • Tėvai (globėjai) įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes ir yra atsakingi už teisingą informacijos pateikimą.