Menu Close

Viešieji pirkimai

Supaprastinti pirkimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio – darželio „Žiburėlis“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais įstatymai ir poįstatyminiais teisės aktais. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

Skip to content