Mokėjimo tvarka

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą lopšelyje-darželyje nustatomas vadovaujantis “Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šalčininkų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašu”, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-1174

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T- 1174 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAPILDYMO

Mėnesinis progresinis fiksuotas mokestis – 7,00 eur. Mokestis netaikomas vasaros laikotarpiu, kai ikimokyklinio ugdymo įstaiga uždaroma ir tuo atveju, kai vaikas dėl ligos nelanko įstaigos visą mėnesį, pateikus gydymo įstaigos pažymą.

Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupėse tėvų prašymu ikimokyklinės ugdymo įstaigos direktoriaus įsakymu mažinamas 50 procentų, jei pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP dydžio ir:

16.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų:

16.1.1. jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs (pateikia mirties įrašą liudijantį išrašą, šeimos sudėties pažymą);

16.1.2. jeigu vienas iš vaiko tėvų nenurodytas vaiko gimimo įrašą liudijančiame išraše (vienas iš tėvų pateikia šeimos sudėties pažymą ir gimimo įrašą liudijančio išrašo kopiją);

16.1.3. vienas iš vaiko tėvų teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose (pateikia šeimos sudėties pažymą ir teismo sprendimo kopiją ar pažymą iš įkalinimo įstaigos);

16.1.4. tėvai išsiskyrę, vaiką augina vienas iš tėvų (pateikia ištuokos įrašą liudijantį išrašą, šeimos sudėties pažymą, kartą per 3 mėnesius pažymą iš antstolio apie teismo sprendimo nevykdymą dėl lėšų skyrimo vaikui išlaikyti);

16.2. vaikas auga šeimoje, kuri Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikų sąrašą, pateikus iš Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos įrodančius dokumentus;

16.3. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėties pažymą ir pažymą iš mokymosi įstaigos rugsėjo ir vasario mėn.;

16.4. kai vienas iš tėvų atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą;

16.5. kai vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą rugsėjo ir vasario mėnesiais.

SVARBU:

  • Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo sąlygų tenkinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20 dienos.
  • Mėnesinis mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą skirstomas: 50 procentų lėšų skiriama komunalinių paslaugų išlaidoms dengti, 50 procentų lėšų naudojama ugdymo sąlygų tenkinimui.
  • Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos pristatomi kartą per mokslo metus (rugsėjo mėn.), išskyrus pažymas apie socialines pašalpas – pristatomos nuolat, priklausomai nuo jų galiojimo laiko.
  • Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.
  • Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.
  • Tėvai (globėjai) įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes ir yra atsakingi už teisingą informacijos pateikimą.