Szanowni 
nauczyciele, kierownicy polskich placówek oświatowych na Litwie,
serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych kursów  e-learingowych:

Kursy
te są produktem 
projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół polonijnych” realizowanego
w ramach programu Erasmus + – Akcja K02, Edukacja szkolna, Partnerstwa
strategiczne na rzecz innowacji.

Projekt  jest realizowany przez Miejski Ośrodek
Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w międzynarodowym partnerstwie ze szkołami
polonijnymi z pięciu europejskich państw Wlk. Brytanią, Belgią, Norwegią,  Hiszpanią oraz Litwą i obejmują swą tematyką
metodykę nauczania w języku polskim. Tematyka kursów jest ściśle powiązana z
potrzebami w zakresie szkoleń metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli edukacji
polonijnej i ma na celu wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
polonijnych, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami.

Osobom, które ukończą dany kurs zostanie
wystawiony i wysłany certyfikat ukończenia kursu e-learningowego.

Uprzejmie zapraszamy do skorzystania z
możliwości bezpłatnego podnoszenia swoich kompetencji metodycznych poprzez
kursy
e-learingowe:

http://polonia.modm.bialystok.pl/mod/page/view.php?id=160