Menu Close

Ugdymas

Įstaigoje teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Mokymo kalba: lietuvių, lenkų.

Lopšelyje-darželyje veikia 10 komplektų: 3 ankstyvojo amžiaus, 5 ikimokyklinio amžiaus, 1 mišri ikimokyklinio amžiaus ir 1 priešmokyklinio  amžiaus grupės. Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos žiburėlis“, Ikimokyklinio ugdymo programa „Ikimokyklinuko ABC“ Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Ikimokyklinių įstaigų įrengimų sanitarijos ir higienos taisyklėmis ir normomis, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo programa skirta 1-6 metų vaikams.

 • Plėtoja individualias psichines ir fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias.
 • Patenkina pagrindinius 1 – 6 metų vaiko poreikius: saugumo, sveikatos, judėjimo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos.
 • Garantuoja vaikams galimybę rinktis veiklą pagal interesus ir poreikius.
 • Vaikai paruošiami aukštesnei ugdymo(si) pakopai – priešmokykliniam ugdymui;

Ikimokyklinio ugdymo programa ABC

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo programa skirta 6-7 metų vaikams.

 • Ugdymo programos turinys atitinka 6-7 metų vaikų raidos bendruosius ir individualiuosius ypatumus.
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogams bendradarbiaujant su tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais, užtikrinamas darnus vaiko fizinių ir psichinių galių skleidimąsi.
 • Kryptingai plėtojama vaiko mokyklinė branda.

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA

 • Supažindina vaikus su muzikos ir meno pasauliu.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis organizuojant renginius, rengiant projektus tiek darželyje, tiek už ugdymo įstaigos ribų.
 • Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių
 • Įtraukia į muzikinę veiklą tėvus.

 

LOGOPEDĖ

 • Ugdymo įstaigoje teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų nuo 5 metų; vaikams, kuriems nustatyti specialieji ugdymo(si) poreikių nuo ankstyvojo amžiaus.
 • Įvertina ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimą ir kalbą.
 • Rengia tyrimo išvadą, teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku pedagogams, tėvams (ugdymo(si) sunkumus įvertina dirbant komandoje su kitais specialistais).
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Profesines kompetencijas tobulina Respublikinėse konferencijose ir seminaruose, įgytą patirtį pritaiko  kalbos ir kalbėjimo lavinimo procese

 

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA

 • Parenka tinkamus ugdymo metodus, kurie padėtų sėkmingai išmokti lietuvių kalbos.
 • Įtraukia vaikus mokytis kalbos per žaidimą, kadangi žaisdami vaikai įgyja naujų gebėjimų, įgūdžių, patirties, ugdo savo komunikacinius gebėjimus, lavina mąstymą.
 • Tikslingai taiko skirtingus lietuvių kalbos ugdymo metodus, įsitikina, ar vaikai supranta naujų, nežinomų žodžių prasmę.
 • Taiko informacines komunikacines technologijas (interaktyvių lentų, kompiuterinių programų, ugdomųjų filmų, animacinių filmų ir kt.), ugdant lietuvių kalbos gebėjimus.
Skip to content